Ochrana osobních údajů zákazníků

V GOLDEN OAK TRUST SE., IČO: 03641091 (dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:
a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména titul, jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, datum narození, rodní číslo, číslo a druh průkazu totožnosti, číslo účtu, údaje pro identifikace platby
b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, pro doručení, fakturační adresa;
c) vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy nebo nastavení newsletterů;
d) údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:
a) bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
b) na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo u nás také nakoupíte. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, pokud s námi komunikujete nebo pokud navštívíte naši pobočku.

B.1 Pokud navštívíte náš web a vyplníte kontaktní formulář

V případě, že na našem webu vyplníte kontaktní formulář a jeho prostřednictvím projevíte zájem o konkrétní produkt nebo službu:

B.1.1 Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud vyplníte náš kontaktní formulář, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, stejně jako další osobní údaje zadané prostřednictvím formuláře, a to za účelem poskytnutí služby zprostředkování finančních produktů, jak je popsaná v našich obchodních podmínkách. Součástí této služby je kontaktování ze strany našeho call centra.

B.2 Pokud u nás nakoupíte

V případě, že u nás nakoupíte, provádíme následující zpracování:

B.2.1 Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách. Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž vaše nastavení.

To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

 • abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení nebo vás upozornit na odeslání zboží;
 • pro potřeby platby za zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systémy, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme;
 • pro potřeby doručení zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim přepravním partnerům, a to výlučně pro potřeby dodání tohoto zboží; jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme;
 • v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také dodavateli zboží, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme;
 • v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call centra, jak je popsáno v části Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

B.2.2 Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás nakoupíte, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte) za účelem:

získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, které vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky nebo vám je zaslat poštou; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb.

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání smlouvy a dále po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

B.2.3 Zpracování na základě plnění právních povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu trvání smlouvy a poté nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k vaší objednávce.

B.3 Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány

Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje:

 • na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem. Splnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem;
 • na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich vnitřních statistik a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro naše zákazníky;
 • za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu platnosti smlouvy a poté trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu platnosti smlouvy a dále nejvýše 10 let k příslušné objednávce.

Proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku.

B.4 Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů:

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím call centra nebo emailu, budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • vyřízení vašich požadavků; pokud jste u nás nakoupili a váš požadavek se vztahuje k objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s vámi;
 • evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
 • prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou objednáte nějaké zboží nebo uplatníte reklamaci;
 • jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 3 měsíců. Pokud u nás uděláte pomocí některého z kanálů objednávku, můžeme údaje uchovat pro ochranu právních nároků po dobu trvání smlouvy a poté v průběhu promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

B.5 Pokud navštívíte naši provozovnu nebo její okolí:

Pokud navštívíte naši prodejnu nebo její okolí, budeme zpracovávat nahrávku z kamerového systému, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho i vašeho majetku a osob pohybujících se v prodejně a jejím okolí, což je současně náš oprávněný zájem.

Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu 14 dnů.

Pokud navštívíte naši prodejnu, abyste prokázali svou totožnost při nákupu na splátky nebo při osobním převzetí zboží, budeme na základě našeho oprávněného zájmu uchovávat vaše identifikační údaje vč. čísla vašeho průkazu totožnosti nebo jiného dokladu, abychom mohli později prokázat, že jsme vaši totožnost řádně ověřili. Naším oprávněným zájmem je zde ochrana našich právních nároků.

Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu trvání promlčecí dobu trvání smlouvy a dále 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

B.6 Pokud nám udělíte svůj souhlas
B.6.1 Zasílání marketingových nabídek

Pokud při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později neodmítnete zasílání nabídek, můžeme vaše kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek e-mailem, textovou zprávou, jejich sdělování po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, popř. vám je můžeme zaslat poštou. Tyto nabídky se budou týkat našich případně partnerských produktů a služeb.

Zasílání nabídek můžete odvolat v Klientský zóně odesláním žádosti nebo postupem pro uplatnění vašich práv popsaným v části F. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?. Odvoláním zasílání nabídek není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů.

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

Partnerskému zprostředkovateli našich produktů a služeb a to zejména smluvním poradcům společnosti: FINGO.SK s.r.o. se sídlem Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava m.č.: Nové Mesto – Slovenská republika, IČO: 50 230 859, zapsaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, Vložka č.: 123762/B a smluvním poradcům společnosti: GOT Services SK s.r.o. se sídlem Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava m.č.: Nové Mesto – Slovenská republika, IČO: 52 020 835, zapsaná v Obchodnom registri  Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, Vložka č.: 133628/B.
v souvislosti s vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto vyřízení podílejí, jak je uvedeno v části Když u nás nakoupíte, konkrétně
partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou,
přepravním partnerům, zejména společnostem:
dodavateli zboží v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby;
na základě našeho oprávněného zájmu pro účely popsány v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? společnosti zabezpečující účetnictví, správu informačních systémů, poskytující marketingové a jiné poradenské služby jako i zpracovatelé externí komunikace, především SMS komunikace a chatovací nástroje a tito osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů.

D. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi.

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi například na call centru. Osobní údaje přímo od vás získáváme také při čtení zpráv, nahráváním hovorů na call centru a kamerovým záznamem našich poboček a jejich okolí.

Pokud u nás nakoupíte, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené kupní smlouvy obdržet dodatečné údaje o vašich objednávkách od bank, našich partnerů provozujících platební systémy, přepravních partnerů například údaj o číslu vašeho účtu, úspěšném provedení platby, nebo doručení a převzetí zboží.

E. Předávání údajů mimo EU

Vaše osobní údaje můžeme v některých případech předávat také do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru.

V rámci předání údajů našim zpracovatelům, uvedeným v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“ můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF

F. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu
Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;

 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

Právo na omezení
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

G. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Nejrychlejší způsob, jak lze uplatnit a požádat o výkon práva v Golden Oak Trust je prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu gdpr@goldenoaktrust.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

H. Cookies

H.1 Ak navštívite našu webovú stránku

Keď navštívite našu webovú lokalitu, ukladáme a následne čítame malé súbory cookie vo vašom zariadení. Súbor cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme do vášho internetového prehliadača alebo na pevný disk vášho počítača. Niektoré súbory cookie nám umožňujú prepojiť vaše aktivity pri prehliadaní našej webovej lokality od okamihu otvorenia okna webového prehliadača až po jeho zatvorenie. Tieto súbory cookie sa vymažú v okamihu, keď zatvoríte okno prehliadača. Iné zostávajú vo vašom zariadení po určitý čas a aktivujú sa pri každej návšteve webovej lokality, ktorá daný súbor cookie vytvorila. Používame aj pixelové značky (známe aj ako webové majáky), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako súbory cookie. Na rozdiel od súborov cookie, ktoré sa ukladajú na pevný disk vášho počítača, pixelové značky sú pevnou súčasťou webovej lokality. Pre zjednodušenie budeme v tomto dokumente všetky tieto technológie označovať ako súbory cookie. Súbory cookie nielen ukladáme do vášho zariadenia, ale čítame aj súbory cookie, ktoré naša webová lokalita umiestnila do vášho zariadenia. Pre zjednodušenie budeme vo zvyšku tohto dokumentu odkazovať len na ukladanie.

Niektoré súbory cookie sa do vášho zariadenia ukladajú priamo z našej webovej stránky. Tieto súbory cookie nám pomáhajú

 • identifikovať vás pri prechode medzi jednotlivými stránkami našej webovej lokality a pri opakovaných návštevách, napríklad aby sa pri nákupe nevymazal váš nákupný košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nepýtali sa vás opakovane na váš e-mail a heslo, alebo aby sme si mohli uložiť, ktorú verziu našej webovej lokality vám máme zobraziť, ak webová lokalita v danom čase ponúka viac ako jednu verziu;
 • zaznamenať, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu, alebo či ste napríklad ponúkli účasť na konkrétnom prieskume;
 • na zaistenie bezpečnosti, napríklad na vyšetrenie, či niekto nezneužil vaše pripojenie k našej webovej lokalite a nekoná namiesto vás;
 • zaznamenávať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné komponenty našej webovej stránky.

Takéto súbory cookie a iné súbory sú potrebné na fungovanie našej webovej stránky. Ak tieto súbory cookie zablokujete vo svojom prehliadači, naša webová lokalita nemusí fungovať správne a my vám nebudeme môcť poskytovať naše produkty a služby.

Ďalej do zariadenia:

 • ukladáme súbory cookie z našej webovej stránky, ktoré nám umožňujú
  ○ monitorovať návštevnosť našej webovej stránky, jej jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a správy a merať účinnosť reklamy;
  ○ zobrazovať rôzne verzie našej webovej stránky, keď testujeme nové funkcie;
  ○ prispôsobiť vám obsah našej webovej stránky, napríklad aby sme vám prioritne zobrazovali produkty, ktoré ste si už pozreli, a aby sme vám na našej webovej stránke zobrazovali ďalšie ponuky na mieru;
 • umožňujeme ukladanie súborov cookie tretími stranami, ktoré ich môžu používať.
  ○ zhromažďovať údaje o vašom správaní na našej webovej lokalite a iných webových lokalitách;
  ○ na zobrazovanie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných sietí na iných webových stránkach, ako je naša webová stránka;
  ○ na prepojenie so sociálnymi sieťami, ako je Facebook, vrátane automatického prihlásenia, poskytovania funkcií, ako je tlačidlo „To sa mi páči“, a zobrazovania prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a webových stránkach iných ako naša webová stránka.

Ukladanie týchto informácií môžete odmietnuť priamo na webovej stránke www.goldenoaktrust.cz kliknutím na odkaz „Nastavenie súborov cookie“ v pätičke stránky.

Údaje o vašom správaní na webovej stránke nezískavame len zo súborov cookie. Dopĺňame ich aj údajmi, ako napr.

 • IP adresa vášho zariadenia (adresa zariadenia, ktoré používate na komunikáciu s inými zariadeniami na internete),
 • MAC adresa (adresa zariadenia, ktoré používate na komunikáciu s inými zariadeniami v miestnej sieti),
 • operačného systému, verzie a jazykových nastavení zariadenia;
 • prehliadač, ktorý používate vo svojom zariadení, jeho verziu a jazykové nastavenia;
 • adresu webovej stránky (URL), z ktorej pristupujete na našu webovú stránku.
  Tieto údaje o vašom správaní na webovej stránke spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu (t. j. bez vášho súhlasu), aby sme:
 • získať informácie, ktoré nám umožnia v budúcnosti zlepšiť webové stránky pre vás; naším oprávneným záujmom je zlepšiť naše služby pre vás;
 • vytváranie štatistík a správ, najmä sledovanie návštevnosti našej webovej stránky, jej jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy; naším oprávneným záujmom je merať účinnosť našej webovej stránky a výdavkov na reklamu; na tento účel môžeme zhromažďovať a používať ďalšie odvodené údaje z vášho správania na webovej stránke;
 • testovanie nových funkcií a aplikácií pred ich nasadením, najmä s cieľom predísť problémom s funkčnosťou týchto inovácií v reálnej prevádzke, ktoré by mohli zhoršiť váš zážitok z používania našich služieb; naším oprávneným záujmom je bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás;
 • predchádzanie útokom na našu webovú lokalitu a ohrozeniu jej funkčnosti a bezpečnosti vašich údajov; naším oprávneným záujmom je bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás a bezpečnosť vašich údajov.

Osobné údaje používame na tieto účely tak dlho, ako je to potrebné. Máte právo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu.

Ak nám pri návšteve webovej lokality udelíte súhlas, môžeme informácie o vašom správaní na webovej lokalite použiť aj na prispôsobenie našej webovej lokality a zobrazenie cielenej reklamy, ako je opísané v časti Zasielanie ponúk na mieru a cielená reklama, a na ich prenos prevádzkovateľom sociálnych a reklamných sietí na účely zobrazenia cielenej reklamy, ako je opísané v časti Prenos údajov a zobrazenie personalizovanej reklamy v sociálnych a reklamných sieťach.

H.1.1 Zasielanie ponúk na mieru a cielenej reklamy

Ak nám dáte súhlas, keď navštívite našu webovú lokalitu bez toho, aby ste u nás mali účet alebo si u nás objednali, údaje o vašom správaní na webovej lokalite použijeme len na opísané účely. Ak sa zároveň prihlásite do svojho účtu, skombinujeme tieto údaje s vašimi ostatnými osobnými údajmi.

H.1.2 Prenos údajov a zobrazovanie personalizovanej reklamy na sociálnych sieťach

Ak nám dáte súhlas, keď navštívite našu webovú lokalitu bez toho, aby ste u nás mali účet alebo si u nás objednali, údaje o vašom správaní na webovej lokalite použijeme len na opísané účely. Ak sa zároveň prihlásite do svojho účtu, skombinujeme tieto údaje s vašimi ostatnými osobnými údajmi.

H.1.3 S kým zdieľame údaje

Ak nám dáte svoj súhlas, budeme vaše údaje o správaní na webe alebo vaše osobné údaje zdieľať s:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, CA 94043 Mountain View,
Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Írsko
Yandex Europe AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Švajčiarsko

Scroll to Top

Máte záujem o sporenie?

Vyberte si spôsob založenia sporiaceho účtu
Založiť účet online
Vytvorte si sporiaci účet pohodlne online
Nechajte si poradiť od experta
Naši experti vás budú kontaktovať a pomôžu vám so založením účtu

Vyplňte vaše kontaktné údaje

Po odoslaní vyplneného formuláru Vás bude kontaktovať náš špecialista, ktorý s Vami dohodne ďalší postup podľa vašich individuálnych potrieb a možností.
Ďakujeme za záujem
Náš špecialista vás bude čoskoro kontaktovať.