Všeobecné obchodné podmienky "GOLDIO V1"

I. Úvodné ustanovenia a definícia pojmov

1) Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“) upravujú právne vzťahy  medzi spoločnosťou GOLDEN OAK TRUST SE, IČO 03 641 091, so sídlom na adrese: Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. H 1510, spoločnosť evidovaná na Puncovom úrade SR pod č. 4709 ako predávajúcim a každou fyzickou osobou, ktorá kupuje od predávajúceho tovar ako spotrebiteľ. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy o nákupe tovaru, uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim a riadia sa nimi vzťahy pri nákupe, skladovaní, doručovaní a odkupe tovaru ponúkanom predávajúcim. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia slovenským právnym poriadkom, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014“).

Kontaktné údaje Predávajúceho:

GOLDEN OAK TRUST SE
IČO: 03 641 091 
DIČ: CZ03641091
sídlo: Doudlebská 1699/5,
Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika 

kontaktná adresa v SR: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. H 1510

spoločnosť evidovaná na Puncovom úrade SR pod č. 4709

telefón: +421 220 510 303

e-mail: kontakt@goldenoaktrust.sk

internetové stránky: www.goldenoaktrust.sk

2) Spoločnosť GOLDEN OAK TRUST SE prináša svojim zákazníkom nové zážitky v oblasti investovania do zlata. Ponúkame Vám:

Transparentnú tvorbu cien – ceny tvoríme transparentne podľa vývoja cien investičného zlata na medzinárodných trhoch. Pravidelne ich stanovujeme podľa vývoja LONDON GOLD FIX, ktoré môžete nájsť napríklad na www.lbma.org.uk/precious-metal-prices, a nikdy nepresiahnu ceny uvedené v týchto VOP. Pravidelne zverejňujeme predajnú cenu za gram zlata, za ktorú zlato nakupujeme pre Vás v rámci sporiaceho programu, a výkupnú cenu investičnej mince v rámci sporiaceho programu, za ktorú od Vás zlato odkúpime v prípade, že o predaj prejavíte záujem.

Žiadne skryté ani dodatočné poplatky – naša spolupráca nebude zaťažená žiadnymi skrytými poplatkami ani dodatočnými nákladmi, o ktorých by ste neboli informovaní v Kúpnej zmluve, vo Všeobecných obchodných podmienkach alebo v našom zverejnenom cenníku.

Garancia priznania Bonusu – naša spoločnosť Vám garantuje za splnenia dohodnutých podmienok priznanie Bonusu až do výšky 6% z hmotnosti Mincí, ktoré si dosporíte.

Istota zachovania majetku – zlato, ktoré pre Vás nakúpime, je od začiatku spravované oddelene od majetku GOLDEN OAK TRUST SE.

Garancia spätného odkupu – zaväzujeme sa, že od Vás odkúpime investičné zlato, ktoré ste od nás nakúpili, a to za podmienok stanovených v týchto VOP.

3) Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

a) tovarom – investičné zlato s rýdzosťou 999,9 %, obstarávané nákupom v zlomkovom množstve (ďalej len „Tovar“);

b)mincou – investičná zlatá minca s rýdzosťou 999,9 %, s hmotnosťou jednej troyskej unce, t. j. 31,10 g (ďalej len „Minca“), v okamihu, keď Kupujúcim dosiahnuté množstvo nakúpeného Tovaru bude zodpovedať objemu hmotnosti jednej Mince, zmení sa Tovar do podoby jednej Mince; Predávajúci je oprávnený zvoliť výrobcu a dodávateľa Mincí, ktorý je v zmysle právnych predpisov oprávnený na výrobu Mincí, podľa vlastného uváženia; v prípade nedostatku Mincí môže Predajca zvoliť inú formu Tovaru (napr. tehličky) so zodpovedajúcou kvalitou a hmotnosťou;

c) kupujúcim – fyzická osoba, spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti ani inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Kupujúci“); v prípade, že je Kupujúcim neplnoletá osoba, uzatvára v jej mene Kúpnu zmluvu zákonný zástupca;

d) predávajúcim – spoločnosť GOLDEN OAK TRUST SE, IČO 03 641 091, so sídlom: Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, kontaktná adresa v SR: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, pod sp. zn. H 1510, spoločnosť evidovaná na Puncovom úrade SR pod č. 4709, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej činnosti (ďalej len „Predávajúci“);

e) kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktorej predmetom je nákup a predaj Tovaru podľa podmienok konkrétnej kúpnej zmluvy v súlade s týmito VOP, pričom kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, kedy Kupujúci uhradí na účet Predávajúceho prvú investičnú platbu vo výške dohodnutej v Kúpnej zmluve (ďalej len „Kúpna zmluva“), ak prvá investičná platba nie je dohodnutá, je kúpna zmluva uzatvorená úhradou prvej splátky kúpnej ceny, pokiaľ je takáto platba uhradená najneskôr do 30 dní odo dňa odoslania návrhu Kúpnej zmluvy Kupujúcemu.

f) prostriedkami komunikácie na diaľku – prostriedky komunikácie umožňujúce uzatvoriť Kúpnu zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán Kúpnej zmluvy; prostriedkami komunikácie na diaľku sa rozumie najmä neadresovaná tlač, adresovaná tlač, list, reklama v tlači s objednávkovým tlačivom, katalóg, telefón s ľudskou obsluhou, telefón bez ľudskej obsluhy (automatický volací prístroj, audiotext), rozhlas, videotelefón (telefón s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televízna obrazovka), elektronická pošta, faxový prístroj, televízia (televízny nákup, teleshopping), verejná komunikačná sieť (napr. internet) (ďalej len „Prostriedky komunikácie na diaľku“);

g) sprostredkovateľom – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovateľskú činnosť ako predmet svojej podnikateľskej činnosti a koná na základe zmluvy o sprostredkovaní, uzatvorenej s Predávajúcim (ďalej len „Sprostredkovateľ“);

h) sporiacim programom – je akýkoľvek sporiaci program t. j. program pravidelného nákupu Tovaru ponúkaný Predávajúcim, pričom sú jednotlivé sporiace programy zverejnené na internetovej stránke Predávajúceho s tým, že si Kupujúci podľa vlastného uváženia, vlastných potrieb a možností zvolí konkrétny sporiaci program (ďalej len „Sporiaci program“);

i) prvou investičnou platbou – prvá platba Kupujúceho vo výške dohodnutej v Kúpnej zmluve vypočítanej z aktuálnej ceny Mincí v momente vytvorenia žiadosti o uzatvorenie Kúpnej zmluvy (t. j. určená podľa platnej ceny za 1 gram zlata, zverejnenej na internetovej stránke Predávajúceho, násobená hmotnosťou Mince a počtom Mincí zvolených Kupujúcim) (ďalej len „PIP“); zaplatením PIP začínate svoj Sporiaci program;

j) LONDON GOLD FIX – pri určení cien vychádzame z hodnoty LBMA voľne zverejnenej za posledný predchádzajúci oceňovací deň popoludní (t. j. LBMA PM v mene EUR) na internetovej stránke http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices. Všade, kde sa v týchto VOP odkazuje na platný resp. aktuálny LONDON GOLD FIX má sa na mysli LBMA PM zverejnený za posledný predchádzajúci oceňovací deň popoludní;

II. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

1) Žiadosť o uzatvorenie Kúpnej zmluvy – online formulár

Kupujúci vyplní s použitím Prostriedkov komunikácie na diaľku online formulár, čím predkladá Predávajúcemu žiadosť o uzatvorenie Kúpnej zmluvy s parametrami zvolenými  Kupujúcim (ďalej len „formulár“). Predávajúci je oprávnený odpovedať na žiadosť o uzatvorenie Kúpnej zmluvy rovnakou formou. Vo formulári Kupujúci uvedie všetky pravdivé a úplné údaje a informácie nevyhnutné na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorými sú najmä meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, tel. číslo, e-mail a číslo bankového účtu, prípadne iné osobné údaje. Kúpnu zmluvu nie je možné uzatvoriť anonymne, pod cudzím menom alebo prezývkou, ani v prospech neexistujúcej osoby, preto uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich údajov Kupujúceho spôsobuje neplatnosť Kúpnej zmluvy, za ktorú bude zodpovedať Kupujúci. V takom prípade nemá Kupujúci nárok na vrátenie PIP, pretože neplatnosť Kúpnej zmluvy spôsobil sám svojím konaním.

2) Návrh zmluvy a uzavretie Kúpnej zmluvy

a) Na základe formulára vyplneného Kupujúcim vypracuje Predávajúci návrh Kúpnej zmluvy, ktorý pošle Kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu. Kupujúci má možnosť podrobne sa oboznámiť s obsahom návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, predložený návrh Kúpnej zmluvy platí 30 (tridsať) dní. Kupujúci má právo uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote 30 (tridsať) dní od vyhotovenia návrhu Kúpnej zmluvy. Svoju vôľu uzatvoriť Kúpnu zmluvu deklaruje Kupujúci zaplatením PIP, ktorej výška je uvedená v návrhu Kúpnej zmluvy resp. zaplatením prvej splátky kúpnej ceny. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy dochádza okamihom, pripísania celej výšky PIP resp. prvej splátky kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

b) Uzatvorením Kúpnej zmluvy vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim zmluvný vzťah, ktorého predmetom je kúpa dohodnutého množstva Tovaru za cenu, ktorej výška závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť, pričom Kupujúci uhrádza kúpnu cenu v pravidelných splátkach alebo mimoriadnych splátkach. Za deň uzavretia Kúpnej zmluvy sa považuje deň pripísania PIP resp. prvej splátky kúpnej ceny na účet Predávajúceho v plnej výške.

3) Užívateľský účet

a) Kupujúcemu vytvorí Predávajúci užívateľský účet Kupujúceho (ďalej len ako „užívateľský účet“). Údaje na zabezpečený prístup k užívateľskému účtu v informačnom systéme Predávajúceho (prihlasovacie meno a heslo) dostane Kupujúci po  vytvorení návrhu Kúpnej zmluvy. Prihlasovacie údaje dostane klient formou e-mailovej správy, SMS alebo ich kombináciou na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré zadal pri vyplnení žiadosti o uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Užívateľský účet slúži Kupujúcemu na poskytovanie informácií o stave jeho sporenia, kúpenom Tovare a Minciach, novinkách na trhu, o histórii cien, na oznamovanie nových údajov Kupujúceho a zmeny ním zadaných údajov Predávajúcemu. Slúži aj na zadanie žiadostí alebo pokynov zo strany Kupujúceho Predávajúcemu.

b) Pri zakladaní a správe užívateľského účtu používa Predávajúci údaje poskytnuté Kupujúcim v online formulári, preto je Kupujúci povinný uvádzať všetky svoje údaje správne a pravdivo. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať formou žiadosti odoslanej z internej klientskej zóny. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov zodpovedná Kupujúci; v prípade, že Kupujúci svoje údaje neaktualizuje a v dôsledku toho nebude zo strany Predávajúceho možné vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy, nedochádza zo strany Predávajúceho k porušeniu tejto zmluvy. Všetky údaje uvedené Kupujúcim v online formulári a/alebo neskôr v užívateľskom účte sú Predávajúcim považované za správne a pravdivé. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách nevyhnutných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Užívateľský účet zaniká spolu s ukončením Kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

c) Komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim bude prebiehať predovšetkým prostredníctvom užívateľského účtu a inými vhodnými Prostriedkami diaľkovej komunikácie, napríklad e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu Kupujúceho, SMS odoslanými na tel. číslo Kupujúceho, alebo inými vhodnými Prostriedkami komunikácie na diaľku, ktoré zvolí Predávajúci. Na komunikáciu Kupujúceho s Predávajúcim je určený predovšetkým užívateľský účet.

4) Podmienky nákupu Tovaru

a) Nákup Tovaru od Predávajúceho je možný iba po platnom uzavretí Kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Nákup Tovaru sa v zmysle Kúpnej zmluvy a týchto VOP uskutočňuje formou pravidelného nákupu v rámci konkrétneho Sporiaceho programu zvoleného Kupujúcim. Kupujúci môže kúpiť podľa zvoleného Sporiaceho programu najmenej 1 (jednu) Mincu. Maximálny rozsah nákupu Tovaru, t. j. počet Mincí, nie je obmedzený. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nakúpi vždy v jednom okamihu Tovar najmenej za kúpnu cenu 25 EUR (dvadsaťpäť eur).

b) Kupujúci je povinný uhradiť PIP a platiť pravidelné splátky kúpnej ceny Tovaru podľa Kúpnej zmluvy. Prvá pravidelná splátka kúpnej ceny vo výške zvolenej klientom je splatná do 30 dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Následné splátky kúpnej ceny platí Kupujúci mesačne. Výška minimálnej splátky kúpnej ceny je dohodnutá na 25 EUR (dvadsaťpäť eur). Jednotlivé splátky kúpnej ceny je Kupujúci povinný uhrádzať na účet označený Predávajúcim s uvedením variabilného symbolu platby, ktorým je číslo Kúpnej zmluvy. Kupujúci je oprávnený vykonať mimoriadnu platbu nad rámec dohodnutých splátok kedykoľvek počas trvania Kúpnej zmluvy s uvedením variabilného symbolu, ktorým je číslo Kúpnej zmluvy. Pri nákupe Tovaru pre Kupujúceho, ktorý uhradí mimoriadnu platbu, postupuje Predávajúci rovnako ako pri nákupe Tovaru za riadne splátky podľa Kúpnej zmluvy.

c) Tovar pre Kupujúceho v rámci konkrétneho Sporiaceho programu nakupuje Predávajúci za cenu Tovaru, ktorá bola zverejnená v aktuálnom cenníku Predávajúceho ku dňu nákupu. Cenník Tovaru sa aktualizuje pravidelne na internetovej stránke Predávajúceho v závislosti od aktuálnej situácie na trhu a od vývoja cien zlata na medzinárodných trhoch. V prípade, že nebolo možné aktualizovať cenník (napríklad z dôvodu dňa pracovného voľna), platí posledný zverejnený cenník. Na účely stanovenia kúpnej ceny Tovaru podľa Kúpnej zmluvy a týchto VOP je záväzný výlučne cenník Predávajúceho, zverejnený na jeho internetových stránkach. Pri stanovení kúpnej ceny Tovaru vychádza Predávajúci z aktuálnej ceny zlata, určenej ako LONDON GOLD FIX. Predávajúci sa zaväzuje, že cena Tovaru nepresiahne sumu určenú ako cena LONDON GOLD FIX zvýšená o 25 %.

d) Tovar nakupuje Predávajúci vždy po pripísaní príslušnej splátky kúpnej ceny Tovaru podľa uzavretej Kúpnej zmluvy na účet Predávajúceho so správnym variabilným symbolom, ktorým je číslo Kúpnej zmluvy. Tovar pre Kupujúceho nakupuje Predávajúci pravidelne, a to spravidla vždy najbližší pondelok (ak na tento deň pripadne štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja vo Veľkej Británii, v Rakúsku alebo Slovenskej republike, nakupuje najbližší nasledujúci pracovný deň) po pripísaní príslušnej platby na účet Predávajúceho v predchádzajúcom týždni, a to za cenu platnú v deň nákupu.

e) Predávajúci nemôže platbu správne identifikovať a nemôže vykonať nákup, pokiaľ Kupujúci neuvedie variabilný symbol alebo uvedie nesprávny variabilný symbol. Kupujúci v prípade, ak zistí, že vykonal platbu s neuvedeným alebo nesprávnym variabilným symbolom môže požiadať Predávajúceho o spárovanie platby a informuje ho o sume platby, dátume odoslania, účte z ktorého bola odoslaná. Predávajúci má právo požiadať Kupujúceho o dokladovanie platby (potvrdenie z banky, internetbankingu a pod.).

III. Bonus

Kupujúci nakupuje Tovar postupne do jednotlivých Mincí. Pri príležitosti nasporenia hmotnosti jednotlivej Mince zníženej o Bonus prizná Predávajúci Kupujúcemu Bonus, pričom výška Bonusu je uvedená v kúpnej zmluve. Bonus bude Kupujúcemu pripočítaný vždy až po tom, ako nasporí hmotnosť Tovaru rovnajúcu sa rozdielu hmotnosti jednotlivej Mince a Bonusu podľa Kúpnej zmluvy. V prípade, ak si Kupujúci nesplní svoj záväzok z Kúpnej zmluvy odkúpiť dohodnutý počet Mincí, nevzniká mu nárok na Bonus, ktorý by inak pripadol na Mince, ktoré Kupujúci nenakúpil.

IV. Skladovanie a doručovanie Tovaru

1) Predávajúci na základe uzavretej Kúpnej zmluvy v rámci Sporiaceho programu zabezpečuje pre Kupujúceho skladovanie Tovaru v bezpečnostných trezoroch v bankách na území Slovenskej republiky za podmienok konkrétnych bánk. Kupujúci môže kedykoľvek sledovať stav nákupu svojho Tovaru na svojom užívateľskom účte. Nakupovaný Tovar uskladňuje Predávajúci pre Kupujúceho za podmienok stanovených týmito VOP na svoje náklady, a to až dovtedy, kým množstvo nakúpeného Tovaru nedosiahne objem hmotnosti jednej Mince. V okamihu, keď množstvo nakúpeného Tovaru dosiahne objem hmotnosti jednej Mince, je Kupujúci povinný Mincu prevziať spôsobom stanoveným týmito VOP.

2) Najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po tom, ako množstvo nakúpeného Tovaru dosiahlo objem hmotnosti jednej Mince, oznámi túto skutočnosť Predávajúci Kupujúcemu, zároveň ho bude informovať o tom, že Minca bude Kupujúcemu zaslaná na adresu označenú Kupujúcim ako doručovacia adresa, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Toto oznámenie bude zaslané na e-mailovú adresu Kupujúceho a zároveň sa sprístupní na užívateľskom účte Kupujúceho. Predávajúci pošle Kupujúcemu Mincu na adresu evidovanú v jeho užívateľskom účte, ak nebude dohodnuté inak.

3) Predávajúci pošle Kupujúcemu Mincu do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa odoslania oznámenia Predávajúcemu. Jednotlivé Mince sa Kupujúcemu doručujú ako cenná zásielka alebo obchodný balík. Predávajúci doručí Kupujúcemu jednotlivé Mince prostredníctvom doručovateľa, ktorého Predávajúci vyberie. Predávajúci zaisťuje doručenie Mince iba na území Slovenskej republiky. K odovzdaniu Tovaru Kupujúcemu dochádza okamihom jeho odovzdania Predávajúcim a prevzatia Kupujúcim.

4) V prípade, že si Kupujúci neprevezme Mincu a Predávajúcemu sa nepodarí dohodnúť sa s Kupujúcim na náhradnom termíne odovzdania  do 30 dní od márneho pokusu o doručenie, Kupujúci týmto udeľuje Predávajúcemu súhlas na realizáciu spätného odkupu Mince, a to aj bez potreby osobitnej žiadosti a za cenu podľa LONDON GOLD FIX zníženú o 20 %. Informáciu o tom, že bude uskutočnený spätný odkup Mince podľa tohto článku, pošle Predávajúci na e-mailovú adresu Kupujúceho, alebo oznámi prostredníctvom užívateľského účtu.

V. Podmienky spätného odkupu Tovaru

1) Predávajúci garantuje Kupujúcemu spätný odkup Mincí nakúpených u Predávajúceho, a to spravidla do 10 (desať) pracovných dní od prijatia žiadosti klienta o spätný odkup Mincí alebo od doručenia Mincí Predávajúcemu, ak budú Predávajúcemu doručené neskôr než žiadosť. Doručenie Mincí Predávajúcemu zabezpečí na vlastné náklady a riziko Kupujúci. Garancia spätného odkupu Predávajúcim sa vzťahuje na Mince kúpené u Predávajúceho a odovzdané Predávajúcim Kupujúcemu. Odkupované Mince musia byť nepoškodené a zabalené v originálnom balení tak, ako boli pôvodne Kupujúcemu doručené.

2) Odkupná cena Mincí závisí od aktuálnej situácie na medzinárodnom trhu so zlatom. Predávajúci garantuje spätný odkup minimálne za cenu určenú podľa platnej ceny LONDON GOLD FIX (za troyskú uncu v eurách) v deň doručenia Tovaru k spätnému odkupu. Predávajúci má právo odmietnuť výkup poškodenej Mince, ak nebude dohodnuté inak. V prípade pochybnosti o pravosti Mince je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu reálne vynaložené náklady spojené s overením jej pravosti a náhradu nákladov za obstaranie overenia pravosti podľa reálne vynaložených nákladov Predávajúceho, ak Kupujúci súhlasí s overením. Pokiaľ Kupujúci nesúhlasí s  overením Mince, je Predávajúci oprávnený odmietnuť Mincu vykúpiť. Odkupnú cenu pošle Predávajúci Kupujúcemu na jeho účet uvedený v užívateľskom účte do 10 (desiatich) pracovných dní od doručenia Mince Predávajúcemu, pokiaľ ide o nepoškodenú Mincu a nie sú pochybnosti o jej pravosti.

3) V prípade, že Kupujúci za dobu posledných po sebe nasledujúcich 24 (dvadsaťštyri) mesiacov neuhradil na účet Predávajúceho v rámci Sporiaceho programu žiadnu splátku, a to napriek upozorneniam zo strany Predávajúceho, je Predávajúci podľa svojho uváženia oprávnený vykonať spätný odkup Tovaru (uloženého u Predávajúceho) od  Kupujúceho za podmienok uvedených vyššie, a to aj bez osobitnej žiadosti Kupujúceho. Odkupná cena v prípade výkupu zlomkového Tovaru bude určená podľa platného LONDON GOLD FIX (za troyskú uncu v eurách) a zníži sa o 20 %. O spätnom odkupe Tovaru Predávajúci informuje Kupujúceho prostredníctvom jeho e-mailu uvedeného v jeho užívateľskom účte. V takom prípade bude Sporiaci program ukončený.

VI. Prvá investičná platba

PIP je splatná spolu s uzavretím Kúpnej zmluvy. V prípade, že Kupujúci zaplatí PIP postupne, vo viacerých platbách, považuje sa za zaplatenú až pripísaním poslednej platby na účet Predávajúceho. Ak nebude celá dohodnutá PIP pripísaná na účet Predávajúceho najneskôr  v 30 (tridsiaty) deň po odoslaní návrhu na Kúpnu zmluvu Kupujúcemu, k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nedôjde a akékoľvek čiastkové platby poukázané Kupujúcim mu budú vrátené na ním oznámený bankový účet do 7 (siedmich) pracovných dní. Kupujúci nemá nárok na vrátenie riadne zaplatenej PIP, ak dôjde k ukončeniu Sporiaceho programu.

VII. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare a výhrada vlastníctva

1) Nebezpečenstvo škody na Minci prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia Mince Kupujúcim.

2) Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom nákupu Tovaru Predávajúcim pre Kupujúceho.

VIII. Ukončenie Sporiaceho programu a zánik Kúpnej zmluvy

1) Sporenie Kupujúceho podľa Sporiaceho programu, a teda Kúpna zmluva zaniká v nasledujúcich prípadoch:

a) ak, za posledných 24 (dvadsaťštyri) mesiacov nebola na účet Predávajúceho v rámci Sporiaceho programu pripísaná od Kupujúceho žiadna platba určená na splátku kúpnej ceny Tovaru;

b) dňom zaplatenia celej kúpnej ceny za objednaný počet Mincí Kupujúcim;

c) dňom doručenia žiadosti Kupujúceho o zrušenie sporiaceho programu a zároveň o úplný odkup Tovaru podľa čl. V. týchto VOP, nachádzajúceho sa u Predávajúceho; v takom prípade sa spätný odkup Tovaru uskutoční za cenu určenú podľa platného LONDON GOLD FIX (za troyskú uncu v eurách) zníženú o 20 %;

d) ak si Kupujúci Mincu podľa čl. IV. týchto VOP neprevezme a Predávajúci Mincu odkúpi.

2) Na Kúpnu zmluvu, ktorej súčasťou sú tieto VOP, uzatvorenú medzi Kupujúcim a Predávajúcim, sa nevzťahuje právo Kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z., keďže je predmetom Kúpnej zmluvy predaj Tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

3) Predávajúci je oprávnený na splnenie svojich pohľadávok, ktoré vzniknú z Kúpnej zmluvy, týchto VOP alebo ktoré v súvislosti s nimi vyplývajú z cenníka Predávajúceho, jednostranne započítať odkupnú cenu za spätný odkup Tovaru alebo iné vzájomné pohľadávky.

4) V prípade, ak by na medzinárodných trhoch nebolo možné krátkodobo nakúpiť Tovar, nakúpi ho Predávajúci, hneď ako bude Tovar na medzinárodných trhoch dostupný.

5) Ak by mala nedostupnosť Tovaru na medzinárodných trhoch dlhodobý charakter (dlhšie ako 50/päťdesiat/ dní), je tento stav nutné považovať za vyššiu moc, v dôsledku ktorej nemôže Predávajúci bez svojho zavinenia plniť svoj záväzok z Kúpnej zmluvy. O takejto situácii bude Predávajúci informovať Kupujúceho najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní. Ak nastane situácia opisovaná v tomto ustanovení VOP, má Kupujúci právo požiadať o vrátenie splátok kúpnej ceny, ktoré sa nemohli použiť na nákup Tovaru.

6) Ak by nastala na medzinárodných trhoch situácia, že by sa zastavilo, zakázalo alebo obmedzilo obchodovanie so zlatom, alebo by sa neobchodovalo z iného dôvodu, ktorý bude nezávislý od vôle Predávajúceho, a tieto skutočnosti by bránili Predávajúcemu predať alebo nakúpiť Tovar, Predávajúci nebude môcť vzhľadom na objektívnu situáciu plniť svoje záväzky vyplývajúce z týchto VOP (vyššia moc). V takom prípade  je Predávajúci oprávnený odmietnuť vykúpiť Mince alebo Tovar, ktorý uchováva pre Kupujúceho, alebo postupovať podľa bodu 5 bez toho, aby sa takéto konanie považovalo za porušenie Kúpnej zmluvy a týchto VOP.

IX. Záruka a reklamačné pravidlá

1) Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky s doručenou Mincou zásielku bezodkladne skontrolovať a v prípade jej zrejmých a viditeľných nedostatkov (poškodení) zásielku neprevziať a okamžite ju reklamovať u doručovateľa. Zároveň je povinný o poškodení zásielky bezodkladne informovať Predávajúceho.

2) Kupujúci nemá právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v 14 (štrnásť)-dňovej lehote od uzavretia Kúpnej zmluvy, pretože kúpna cena Tovaru v rámci Sporiaceho programu závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3) Nároky Kupujúceho, vyplývajúce z prípadných vád Mince sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Mince, ktoré sú predmetom Kúpnej zmluvy, nie sú bežným platidlom, a preto sa nepredpokladá, že sa budú používať pri platbách alebo prenášať bez ochranného obalu, že sa budú odierať alebo inak vystavovať opotrebeniu, ktoré je podobné opotrebeniu obehových a bežných mincí používaných v hotovostnom platobnom styku. Pri manipulácii s Mincou sa Kupujúci zaväzuje brať do úvahy rýdzosť materiálu z ktorého  sú Mince vyrobené, ktorý je mäkký, a teda sa ľahko poškodí tlakom, nárazom, oderom a inými vonkajšími mechanickými alebo fyzickými vplyvmi.

4) Pokiaľ nie je v Kúpnej zmluve, na dodacom liste ani na internetových stránkach Predávajúceho vyznačená pri položke Minca iná záručná doba, poskytuje Predávajúci na Mincu záruku 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od prevzatia Mince Kupujúcim. Záručná doba začína plynúť okamihom prevzatia Mince Kupujúcim.

5) Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady a nemožno ju uplatniť v nasledujúcich prípadoch:

-po uplynutí deklarovanej záručnej doby;

-ak je Minca zjavne opotrebovaná a nejde len o bežné opotrebenie ochranného obalu spôsobené jeho bežným používaním;

-na grafické a dizajnové zobrazenie Mince, tvar alebo razbu;

-v prípade mechanického poškodenia, poškodenia spôsobeného neodbornou manipuláciou, chemického poškodenia, poškodenia neodborným zaobchádzaním či obsluhou alebo zanedbaním bežnej starostlivosti;

-Predávajúci nezodpovedá za vady Mince, o ktorých Kupujúci v čase uzavretia Kúpnej zmluvy vedel alebo o ktorých s ohľadom na okolnosti, za ktorých bola Kúpna zmluva uzavretá, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností Mince, ktoré Minca mala mať podľa Kúpnej zmluvy.

6) Postup pri uplatnení reklamácie:

a)Kupujúci doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný Tovar (Mincu) na adresu sídla Predávajúceho, prípadne na kontaktnú adresu spoločnosti v SR. Predávajúci odporúča, aby bol Tovar k reklamácii dodaný v pôvodnom alebo primeranom náhradnom obale. O uplatnení reklamácie spíše Predávajúci s Kupujúcim doklad o prevzatí reklamácie, v ktorej uvedie popis reklamovanej vady spôsob a termín vybavenia reklamácie.

b) Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní, pokiaľ nebude s Kupujúcim dohodnutá dlhšia lehota, a to najmä v prípade, že je na posúdenie reklamácie potrebné odborné znalecké posúdenie. 30 (tridsať) – dňová lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po uplatnení reklamácie Kupujúcim, predložením Mince a opísaním vád, na základe čoho bude spísaný záznam. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť. Po vyriešení reklamácie dostane Kupujúci jedno vyhotovenie dokladu o prevzatí reklamácie, v ktorom bude uvedené, akým spôsobom sa reklamácia vyriešila. Ďalšie prípadné reklamácie vymenenej Mince bude Kupujúci uplatňovať na základe tohoto dokladu. V prípade, že pri posúdení reklamovanej vady Predávajúci zistí, že reklamácia nie je dôvodná, oznámi túto skutočnosť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 (tridsiatich) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, že Predávajúci posúdi reklamáciu ako neodôvodnenú, uvedie túto skutočnosť v doklade o prevzatí reklamácie.

c) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru za nový alebo môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Kupujúci   je povinný uplatniť neodstrániteľnú vadu bezodkladne po jej zistení. V prípade, že ide o vadu zjavnú, je ju povinný uplatniť ihneď pri prevzatí Mince, najneskôr však do 24 (dvadsiatich štyroch) hodín od prevzatia. V prípade, ak má dôjsť k výmene Mince, je Predávajúci oprávnený vykonať výmenu aj za inú zodpovedajúcu Mincu alebo inú náhradnú formu investičného zlata, ak rovnaké Mince nie sú dostupné alebo sú dostupné iba s vynaložením úsilia, alebo nákladov, ktorých vynaloženie nie je možné od Predávajúceho spravodlivo požadovať.

X. Ochrana osobných údajov

Všetky informácie o ochrane osobných údajov, najmä o účeloch spracovania, ako i o právach v súvislosti so spracovaní osobných údajov nájdete na www.goldenoaktrust.sk/gdpr v sekcii Ochrana údajov.

XI. Sťažnosti a riešenie sporov

1) Prípadné sťažnosti prijíma Predávajúci prostredníctvom e-mailu, Kupujúci je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom svojho užívateľského účtu. Informáciu o vybavení sťažnosti odošle Predávajúci na užívateľský účet Kupujúceho. Sťažnosť je možné podať aj telefonicky alebo písomne, kontaktné údaje Predávajúceho sú uvedené v článku I. týchto VOP.

2) Práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne vzťahy vyplývajúce z Kúpnej zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä Občianskym zákonníkom. Zmluvné strany sa zaväzujú predchádzať vzniku sporov a v prípade sporu vynaložia všetko možné úsilie, aby dosiahli vyriešenie sporu zmierom, a to predovšetkým mimosúdnou cestou.

3) Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z tejto Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa budú riešiť pred všeobecnými súdmi podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

4) Dohľad nad dodržiavaním práv spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, a to Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa pre ochranu svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

XII. Zvláštne ustanovenia o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku

Kupujúcemu boli pred uzatvorením Kúpnej zmluvy poskytnuté informácie v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.:

a) hlavné vlastnosti tovaru – uvedené v článku I. týchto VOP;
b) obchodné meno a sídlo Predávajúceho – uvedené v článku I. týchto VOP;
c) telefónne číslo Predávajúceho a ďalšie kontaktné údaje – uvedené v článku I. týchto VOP;

d) adresa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo podať sťažnosť – uvedená v článku IX. a článku XI. týchto VOP;

e) spôsob určenia ceny za tovar a ďalších nákladov – uvedený v článku II. a nasl. týchto VOP;

f) platobné podmienky, dodacie podmienky, dodacia lehota – uvedené v článku II. a článku IV. týchto VOP;

g) informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov – uvedené v článku IX. a článku X týchto VOP;

h) informácia, že Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy – uvedená v článku VIII. a článku IX. týchto VOP;

i) informácie o podmienkach ukončenia Kúpnej zmluvy – uvedené v článku VIII. týchto VOP.

XIII. Daňové povinnosti

Daňové aspekty a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu založeného Kúpnou zmluvou na strane Kupujúceho sa riadia právnym poriadkom platným v štáte, ktorého občanom je. V prípade akýchkoľvek pochybností o prípadných daňových povinnostiach Kupujúceho, vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu je vhodné, aby Kupujúci využil služby daňového poradcu.

XIV. Upozornenie Kupujúcemu

Predávajúci touto formou oznamuje Kupujúcemu, že žiadny sprostredkovateľ, zamestnanec Predávajúceho ani iná tretia osoba, ktorá prezentuje Kupujúcemu produkt ponúkaný Predávajúcim alebo pomáha Kupujúcemu s vyplnením formulára, nie je oprávnená prijímať v mene Predávajúceho od Kupujúceho žiadne platby, finančnú hotovosť ani iné plnenia na účely úhrady kúpnej ceny podľa Kúpnej zmluvy. Úhrada kúpnej ceny, ako aj úhrady iných záväzkov v prospech Predávajúceho sa realizujú výlučne prostredníctvom bankového prevodu finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho. Cena Tovaru podľa Kúpnej zmluvy je pohyblivá a závisí od vývoja ceny zlata na medzinárodných trhoch. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť VOP. O úprave VOP bude Predávajúci informovať Kupujúceho na svojej internetovej stránke, pričom Kupujúci môže so zmenou vyjadriť svoj nesúhlas.

XV. Zvláštne ustanovenie

Tieto VOP sa primerane použijú aj na úpravu práv a povinností zmluvných strán z Kúpnych zmlúv, ktoré vznikli pred 01.03.2022. Uzatvorením Kúpnej zmluvy Kupujúci zároveň prejavil záujem byť viazaný týmito VOP v znení platnom ku dňu uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Kupujúcemu bol poskytnutý dostatočný časový priestor na oboznámenie sa s podmienkami Kúpnej zmluvy a VOP, a teda mal možnosť dôkladne zvážiť uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Kupujúci vyhlasuje, že sa s týmito VOP riadne oboznámil. Ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neplatným alebo neúčinným, a to úplne alebo čiastočne, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení zostáva zachovaná v pôvodnom znení.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.03.2022

Scroll to Top

Máte záujem o sporenie?

Vyberte si spôsob založenia sporiaceho účtu
Založiť účet online
Vytvorte si sporiaci účet pohodlne online
Nechajte si poradiť od experta
Naši experti vás budú kontaktovať a pomôžu vám so založením účtu

Vyplňte vaše kontaktné údaje

Po odoslaní vyplneného formuláru Vás bude kontaktovať náš špecialista, ktorý s Vami dohodne ďalší postup podľa vašich individuálnych potrieb a možností.
Ďakujeme za záujem
Náš špecialista vás bude čoskoro kontaktovať.